Πρόσκληση Απευθείας Ανάθεσης Έργου για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών Γυναικολόγου σε ιατρική κινητή μονάδα του έργου HEALTH – INFO», προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.239,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση

About Author