Πρόσκληση Απευθείας Ανάθεσης Έργου για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών Γενικού Ιατρού σε ιατρική κινητή μονάδα του έργου HEALTH – INFO», προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.227,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση

About Author